Мары йӹлмӹштӹш глагол

Мары йӹлмӹштӹш глагол

1. 1-шӹ спряжениӓн глаголым пӓлӓш.

1. Лыдаш
2. Сирӓш
3. Темӹмӹлӓ
4. Кеӓш

2. 1-шӹ спряжениӓн глаголым пӓлӓш.

1. Тыменяш
2. Ыштӹмӹлӓ
3. Мыраш
4. Чӱктӓш

3. 2-шы спряжениӓн глаголым пӓлӓш.

1. Вазымыла
2. Вацмыла
3. Мышкаш
4. Качкаш

4. 2-шы спряжениӓн глаголым пӓлӓш.

1. Анжаш
2. Пырымыла
3. Тӹнгӓлӓш
4. Кыдалаш

5. Правилышты келесӹдӹмӹ шамакым пӓлӓш.

«Кӹзӹт лиӓлт шалгышы ӓль анзыкыла лишӓшлык действим анжыктышы глаголвлӓн формышты иканьок ылеш, седындон техень форман глаголвлӓм ____________ жеп маныт.»

6. Правилышты келесӹдӹмӹ шамакым пӓлӓш.

«Икшӹ эртӹшӹ жеп 1 спряжеништӹш глаголвлӓэш лицӓ мычашвлӓм, а 2 спряжеништӹш глаголвлӓэш _____________ суффиксӹм ушымы доно ӹштӓлтеш.»

7. Правилышты келесӹдӹмӹ шамакым пӓлӓш.

«Кокшы эртӹшӹ жеп 1 спряжени глагол важеш - ын, ( -ӹн), - н, 2спряжени глагол важеш _____________ суффиксвлӓм ушымы доно ӹштӓлтеш.»

8. Таблицышты махань шамак ак ситӹ?

Кӹз. - анз. ж.
Кокшы эрт. ж.+_____________________ = шукы ежӹнгӓн (составной эртӹш жеп

9. Айырымы глаголын жепшӹм пӓлӓш.

Полковник Урмановын частьшы ти жепӹн Мотомари халашты шалген.

1. Кӹзӹтшӹ - анзыкылашы
2. 1-шӹ эртӹшӹ
3. 2-шы эртӹшӹ
4. Шукы ежӹнгӓн эртӹшӹ

10. Айырымы глаголын жепшӹм пӓлӓш.

Шӹргӹ тӹнгӹн, кӹлмен шагалын, пингӹдӹн – пингӹдӹн амала.

1. Кӹзӹтшӹ – анзыкылашы
2. 1-шӹ эртӹшӹ
3. 2-шы эртӹшӹ
4. Шукы ежӹнгӓн эртӹшӹ

11. Айырымы глаголын жепшӹм пӓлӓш.

Витя дон Галя молнам ӓвӓштӹ сага ӹлӓт ыльы.

1. Кӹзӹтшӹ – анзыкылашы
2. 1-шӹ эртӹшӹ
3. 2-шы эртӹшӹ
4. Шукы ежӹнгӓн эртӹшӹ

12. Айырымы глаголын жепшӹм пӓлӓш.

Тетрадьым анжен – анжен, Григорий Петрович янгылыш.

1. Кӹзӹтшӹ – анзыкылашы
2. 1-шӹ эртӹшӹ
3. 2-шы эртӹшӹ
4. Шукы ежӹнгӓн эртӹшӹ


(Йоласал школыштыш мары йӹлмӹм тымдышы Данилован материалжы негӹцеш изиш вашталтен, Википедилӓн ярыктен, пумы).

Ажедмӓшвлӓ тӧрлӓтӓш

http://mrcpk.marsu.ru/works_iso/2007-08-20-elasy/danilowa/document/5-9test.doc