Попугайвлӓн таксономи спискӹжӹ

Попугайвлӓн (Psittacoidea) таксономи спискӹжӹ

Кучкыж попугайвлӓ (Psittrichasiidae) тӧрлӓш

Цуштыривуян попугайвлӓ (Psittrichasinae) тӧрлӓш

Ваза попугайвлӓ (Coracopsinae) тӧрлӓш

Изи попугайвлӓ (Psittaculidae) тӧрлӓш

Розеллывлӓ (Platycercinae) тӧрлӓш

Шуды изи попугайвлӓ (Pezoporini) тӧрлӓш

Лачокла розеллывлӓ (Platycercini) тӧрлӓш

Волаан попугайвлӓ (Psittacellinae) тӧрлӓш

Лори попугайвлӓ (Loriinae) тӧрлӓш

Лоривлӓ (Loriini) тӧрлӓш

Коэлӓ пынан попугайвлӓ (Melopsittacini) тӧрлӓш

Инжир попугайвлӓ (Cyclopsittini) тӧрлӓш

Айырлаш лидӹмӹ попугайвлӓ (Agapornithinae) тӧрлӓш

Лачокла изи попугайвлӓ (Psittaculinae) тӧрлӓш

Паян попугайвлӓ (Polytelini) тӧрлӓш

Шӓргӓшӓн попугайвлӓ (Psittaculini) тӧрлӓш

Шиштӹ изи попугайвлӓ (Micropsittini) тӧрлӓш

Incertae sedis тӧрлӓш

Кого попугайвлӓ (Psittacidae) тӧрлӓш

Жаковлӓ (Psittacinae) тӧрлӓш

Неотропика попугайвлӓ (Arinae) тӧрлӓш

Ара попугайвлӓ (Arini) тӧрлӓш

Амазон попугайвлӓ (Androglossini) тӧрлӓш

Incertae sedis тӧрлӓш