Попугайвлӓн таксономи спискӹжӹ

Попугайвлӓн (Psittacoidea) таксономи спискӹжӹ

Кучкыж попугайвлӓ (Psittrichasiidae)Тӧрлаташ

Цуштыривуян попугайвлӓ (Psittrichasinae)Тӧрлаташ

Ваза попугайвлӓ (Coracopsinae)Тӧрлаташ

Изи попугайвлӓ (Psittaculidae)Тӧрлаташ

Розеллывлӓ (Platycercinae)Тӧрлаташ

Шуды изи попугайвлӓ (Pezoporini)Тӧрлаташ

Лачокла розеллывлӓ (Platycercini)Тӧрлаташ

Волаан попугайвлӓ (Psittacellinae)Тӧрлаташ

Лори попугайвлӓ (Loriinae)Тӧрлаташ

Лоривлӓ (Loriini)Тӧрлаташ

Коэлӓ пынан попугайвлӓ (Melopsittacini)Тӧрлаташ

Инжир попугайвлӓ (Cyclopsittini)Тӧрлаташ

Айырлаш лидӹмӹ попугайвлӓ (Agapornithinae)Тӧрлаташ

Лачокла изи попугайвлӓ (Psittaculinae)Тӧрлаташ

Паян попугайвлӓ (Polytelini)Тӧрлаташ

Шӓргӓшӓн попугайвлӓ (Psittaculini)Тӧрлаташ

Шиштӹ изи попугайвлӓ (Micropsittini)Тӧрлаташ

Incertae sedisТӧрлаташ

Кого попугайвлӓ (Psittacidae)Тӧрлаташ

Жаковлӓ (Psittacinae)Тӧрлаташ

Неотропика попугайвлӓ (Arinae)Тӧрлаташ

Ара попугайвлӓ (Arini)Тӧрлаташ

Амазон попугайвлӓ (Androglossini)Тӧрлаташ

Incertae sedisТӧрлаташ